GoodPlanet Belgiuminspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 50 medewerkers zo 350.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.
Schelde Jongerenparlement
Welkom Welkom op de webstek van het Schelde Jongerenparlement!

Alle info over dit natte democratieproject vind je terug via het menu rechts op de pagina.
Wat is het Schelde Jongerenparlement, voor wie is het, hoe werkt het en wanneer gaat het door, vind je onder 'Het parlement'.
Welke acties het Schelde Jongerenparlement onderneemt, vind je terug onder 'Acties'
Agenda en jaarverloop 2017
Wanneer? Wat? Wie? Waar?
2 december 2016 Plenaire zitting Internationale Schelde Commissie in Amsterdam Jongeren Online/ via mail
Januari 2017 Workshop door GoodPlanet Belgium medewerker Leerlingen en
leerkrachten
School
Januari - maart 2017 Behandeling thema + eigen onderzoek stageplaats Jongeren Online/ via mail
18 & 19 Maart 2017 Trefdagen Kerngroep =
VIR (*) + VIS (**)
Brussel
20 Maart 2017 Plenaire sessie Iedereen Brussel
  Acties Jongeren School en omgeving
1e week juli 2017 Scheldt'Outing Iedereen - beperkte
plaatsen
Slovenië
(*) VIR = Very Important Representatives
(**) VIS = Very Important Scheldians
De Trefdagen De Trefdagen brengen de Klasafgevaardigden en Very Important Scheldians (VIS) samen in de Kerngroep.

Voor de data van de Trefdagen, kijk onder 'Agenda'.














Plenaire sessie De Plenaire Sessie vormt het hoogtepunt van het parlementair jaar. Ze verzamelt alle deelnemers van het SJP: de verschillende delegaties, de jongeren, de leerkrachten en begeleiders, de VIS en de verschillende partners (zoals ISC, AEAP, GoodPlanet, enz.), maar ook beleidsmakers uit het Scheldebekken.

De Plenaire Sessie geeft de jongeren de kans om hun visie over het jaarlijks waterthema aan het publiek bekend te maken en in debat te gaan met de beleidsmakers en andere vertegenwoordigers. Als randanimatie zijn er workshops en infosessies over verschillende water-gerelateerde onderwerpen, volgens verschillende invalshoeken en methodieken– voor elk wat wils! Ook werpen we een blik op het volgende werkjaar van het SJP.

Voor de datum van de Plenaire Sessie dit werkjaar, kijk onder 'Agenda'.
Scheldt'OutingOnder het motto: 'Het gras is altijd groener aan de overkant' onderneemt het Schelde Jongerenparlement een actieve verkenning van een ander rivierbekken. We verdiepen ons in de plaatselijke watercultuur en zoeken de gelijkenissen en verschillen met het waterbeleid in het Schelde-district. We vergeten natuurlijk niet om de plaatselijke flora en fauna te leren kennen en te genieten van onze omgeving!

Met deze uitstap geven we de deelnemers van het SJP de kans om hun bevindingen en ervaringen van het afgelopen werkjaar af te toetsen met de lokale jongeren en bevolking, om zo een extra dimensie te geven aan het Schelde-verhaal.
De meerdaagse activiteit in een onbekende omgeving creëert een hechte vriendschapsband tussen de deelnemers en geeft moed aan de jongeren om zelf actie te ondernemen. De confrontatie met het waterbeleid ter plaatse geeft inspiratie om projecten op te starten om zo de jongeren (en bij uitbreiding iedereen) in het Schelde-district te bereiken met hun waterboodschappen.

Met andere woorden: een unieke ervaring die je voor de rest van je leven meedraagt en waar je op korte tijd veel doet, leert en beleeft.

Scheldt'Outing 2015: uitwisseling en ontdekkingen over water en klimaatverandering in Marokko! Tijdens het schooljaar brengt het Schelde Jongerenparlement jongeren en klasgroepen die leven of studeren in het stroomgebied van de Schelde samen. Scheldt'Outing markeert het einde van hun werkjaar. Het is de kers op de taart voor alle jongeren die deelnamen met hun klas. De uitwisseling geeft de Scheldejongeren de kans om buiten de grenzen van hun stroomgebied de waterrealiteit van andere jongeren te ontdekken. Momenteel zijn er nog plaatsen voor mensen die niet deelnamen aan Schelde Jongerenparlement met hun klas. Jongeren van 16 tot 25 kunnen zich nu inschrijven via het online inschrijvingsformulier. Vraag je directie om een uitzondering op de leerplicht, indien je kan aantonen dat het relevant is voor de lessen kan hier toestemming voor gegeven worden. Elke school heeft hier een eigen beleid rond en dit vind je terug in het schoolregelement.

Het programma is stevig gevuld met onderzoek, field trips, uitwisseling en ronde tafels met experts. Het centrale thema is de klimaatverandering en de impact hiervan op de rivier. We gaan hiervoor onder andere op field trip met de universiteit van Kenitra. Als tweede thema is er watervervuiling. In samenwerking met EcoMehdia doen we een beach clean up en met het verzamelde afval creëren we iets nieuws. We streven naar een evenwicht tussen leerzame en leuke activiteiten. We sluiten het geheel af met een dag surfen en een feestje.



Scheldt'Outing is een initiatief van GoodPlanet Belgium en Agence de l'Eau Artois Picardie, met de steun van het Erasmus+ programma en JINT vzw.


          

Schelde à la Carte
Situeert jullie school zich op deze kaart en dus binnen het Internationale Stroomgebiedsdistrict (ISGD) van de Schelde?


Misschien heb jullie al eens een wateranalyse uitgevoerd op school of elders? Wij willen wateronderzoek aanmoedigen, omdat het je het watermilieu doet ontdekken.
Klik hier voor de volledige handleiding van Schelde à la Carte ›




Concreet: wat te doen? Om alles overzichtelijk en vooral ook relevant te houden, beperken wij ons tot 2 parameters: de biotische index en het nitraatgehalte. Van deze laatste verzamelen we zowel gegevens van grond- als oppervlaktewater.
 1. Biotische Index van oppervlaktewater
 2. Nitraatgehalte van oppervlaktewater
 3. Nitraatgehalte van grondwater
Het is niet noodzakelijk om alledrie de analyses uit te voeren tijdens één uitstap. Kies bij voorkeur voor de biotische index, die is het meest participatief voor heel de groep, en combineer deze eventueel met een meting van het nitraatgehalte van het oppervlaktewater. Het nitraatgehalte van het grondwater is interessant om uit te voeren wanneer regenweer het onmogelijk maakt de overige twee te analyseren.

Analyses
1. Biotische index
De Belgisch Biotische index werd ontwikkeld voor wetenschappelijke onderzoeksinstellingen om op nationaal vlak te gebruiken. Deze index is dus niet meteen bruikbaar voor scholen. Nochtans is het een handig middel om op wetenschappelijke wijze het leven in de rivier te ontdekken. De BISEL-methode (Biotic Index at Secondary Education Level) geeft leerlingen van het secundair onderwijs de middelen om de biotische index te bepalen. Bepaling van de waterkwaliteit gebeurt door de voorkomende macro-invertebraten te determineren.

De verschillende taxons van wormen, insectenlarven, slakken enz. geven een goede weerspiegeling van de veranderingen in de waterkwaliteit. Dit biologisch onderzoek heeft betrekking op het aquatisch milieu als geheel terwijl de fysico-chemische kwaliteit tot de waterfase beperkt blijft. De biologische en fysico-chemische waterkwaliteitsbepaling vullen elkaar dan ook aan. De samenstelling van een levensgemeenschap van macro-invertebraten weerspiegelt de kwaliteit van het water gedurende een langere periode voorafgaand aan de bemonstering en geeft een beeld van de meest ongunstige situatie in deze periode. In sterk vervuild water kunnen slechts enkele soorten in grote getale overleven. Bij redelijke waterkwaliteit treffen we veel meer soorten in kleinere aantallen aan.

Deze biotische index (B.I.) wordt uitgedrukt met een getal tussen 0 en 10. Een B.I. van 10 wijst op een zeer goede kwaliteit, een B.I. van 0 wijst op een zeer slechte kwaliteit. Hiermee wordt echter nog niet de aard van de vervuiling blootgelegd, daarvoor is verder fysico-chemisch onderzoek nodig.

De werkwijze om de B.I. te bepalen kan je hier downloaden ›
Klik hier voor de extra bijlage ›

2. Nitraatgehalte van oppervlaktewater
Nitraat en fosfaat zijn uiteraard nodig als voedingsstoffen voor planten, maar bij een teveel hieraan spreekt men van eutrofiëring. De voedselrijkdom van het water wordt door een toevoer van voedingsstoffen vergroot. De oorzaken van deze eutrofiëring zijn uiteenlopend: lozen van afvalwater, kunstmeststoffen die door afspoeling in de rivier terecht komen, inspoelen van dierlijke mest… Hierdoor komt er een overvloed aan stikstof en fosfor terecht in het water. Het resultaat is een sterke algenbloei. Licht kan dus moeilijker doordringen in het water en daarnaast ontstaat een tekort aan zuurstof. Eén soort of een beperkt aantal soorten zal in grotere getale voorkomen, maar de biodiversiteit (de soortenrijkdom) neemt af. De concentratie nitraat mag nooit zo hoog zijn dat ze het behalen van de goede ecologische toestand, zoals opgelegd door de Europese Kaderrichtlijn Water, in de weg staat.

De benodigde nitraattestkit is gratis en wordt geleverd per post. Bestellen doe je bij je inschrijving.
De werkwijze om het nitraatgehalte van oppervlaktewater te bepalen kan je hier downloaden ›

3. Nitraatgehalte van grondwater
Nitraat komt in het grondwater terecht door insijpeling van stikstofhoudend water (afvalwater, zure regen…) en overbemesting. Vooral in zandgronden, waar de grondwaterlaag niet is beschermd door een moeilijk doorlaatbare klei- of veenlaag, kunnen de concentraties soms hoog oplopen. De Europese Nitraatrichtlijn bepaalt dat de concentratie nitraat in grondwater niet hoger mag zijn dan 50 mg/l, en dat we een concentratie van 25 mg/l moeten nastreven. Een teveel aan nitraat in de bodem kan enerzijds via de bovenste bodemlagen afspoelen naar het oppervlaktewater en bedreigt anderzijds onze drinkwatervoorziening. Een teveel aan nitraat in ons drinkwater heeft een invloed op onze gezondheid en kan o.a. de blauwziekte veroorzaken. Voor de kwaliteit van ons drinkwater zijn uiteraard ook andere parameters belangrijk!
Step by Step Step by Step is een project ontworpen en uitgevoerd door de delegatie van het Schelde Jongerenparlement die deelnamen aan het Europees Jongerenparlement voor Water in 2013. De jongeren vormen een onafhankelijke groep die het project uitvoert met steun van het Youth In Action-programma van de Europese Commissie. GoodPlanet en het Schelde Jongerenparlement ondersteunen het Step by Step project met raad en daad.

De jongeren van Step by Step vertellen hieronder over hun ervaringen en geven meer uitleg over het project:
'During the 11th European Youth Parliament for Water (EYPW) with 15 different countries we realized that water is a Human Right and there are lots of problems that must be solved. With this we wrote a declaration that will be presented in every country with six general problems:
1. Involving people in water governance, 2. Pollution of water, 3. The supply system of tap water, 4. Water waste, 5. Regulation conflict around water, 6. Access to water as a Human Right
and four general recommendations:
1. Communication, 2. Education, 3. Field Activities, 4. Political Actions.

During the stay in Armenia in 2013 every country/delegation created, as written in the declaration, a project to start in their own country.

With the Step by Step project we want to make the future generation more aware about the water problems.

Water is a human right and there isn't as much drinkable water as we think; only less than 3 percent is drinkable water and some countries have less water than others. We want to make the younger children more aware about the consequences of water pollution, water waste, make them all (more) realize that not all countries have access to water.

Step by Step will take place in schools, where we will educate young children in 3 steps:
 • Step One: Go to schools and educate children more around water on an interactive way, with a game, a quiz,...
 • Step Two: Go with the children on a trip to a lake, where the children can do experiments around water and if needed clean the waste.
 • Step Three: Ask some local politicians and the Mayor of the city to have a small forum where the children can ask some questions. With this we want to make young children aware that they have a voice and that they can ask questions.
We already have presented our project to 2 schools in Belgium and both of them were really interested and they agreed to start the project. One of those schools has already confirmed to start the project in there school: St. Vincentiusschool.

We even showed our project to Russia and Armenia during a meeting and they were so interested, that they even invited us to Russia to start the project during this summer in a camp. We will be having this project with some Speelpleinwerking in Brussels during the summer.'
Scheldt'art Het project Scheldt'Art werd opgestart in 2008 tijdens de plenaire zitting van het SJP. Het project wil het patrimonium van het stroomgebied valoriseren en jongeren op creatieve wijze laten kennismaken met dit milieu.

De actie wordt door de jongeren gedragen en dient dikwijls ter promotie van de plenaire zitting. Concreet neemt ze de vorm aan van een artistieke wedstrijd voor jongeren (foto's, video, muziek, …)

EYPW - European Youth Parliament for Water Het Europees Jongeren Parlement voor Water geeft jongeren sinds 1999 de mogelijkheid om deel te nemen aan waterpolitiek. Dit ten eerste door jongeren te sensibiliseren voor waterbeheer en anderzijds voor burgerzin en democratie.

Een Parlement biedt een uitgebreid programma aan:
 • Actieve leersessies: in debat met erkende experts en veldwerk in praktijk (case studies, rollenspelen,…)
 • Workshops: ontwerpen van projecten, creëren van leermiddelen, …
 • Interculturele activiteiten: interculturele avond, op ontdekking in het gastland, spelen, …
 • Democratisch proces: valideren door debat en stemming van de gerealiseerde producties en genomen engagementen door het Parlement tijdens plenaire sessies, verkiezing van vertegenwoordigers.
 • Finale, publieke sessie in nabijheid van verkozenen en media: het orgelpunt van het evenement.
Van 13 tot 17 mei 2013 kwamen 65 jongeren vanuit heel Europa in Armenië samen in het kader van het 11e Europees Jongeren Parlement voor Water. Het thema was "waterbeheer". Er werden verschillende activiteiten georganiseerd waaronder: debatten, onderzoeken en terreinbezoeken, multiculturele uitwisselingen, enz.

www.youthparliamentforwater.eu
WYPW - World Youth Parliament for Water Het Wereld Jongeren Parlement voor Water (WJPW) is een actief netwerk van jongeren met een hart voor water. Het bestaat uit meer dan 80 jongeren uit 71 landen. Door het realiseren van concrete acties beogen ze de bevordering van jongerenparticipatie in de watersector. Het WJPW is actief op zowel lokaal, regionaal als internationaal niveau. Lokaal investeren ze hun toewijding in het realiseren van acties om het recht op water en sanitair te concretiseren. Op mondiaal niveau strijden ze bij instituten zoals de Verenigde Naties voor een herkenning van de plaats van jongeren in de watersector.

De jeugd is een katalysator voor verandering. Het WJPW wil samen met andere burgergroepen, de overheid, de economische spelers onze toekomst bepalen. De beslissingen die vandaag genomen worden, beïnvloeden de toekomst. Alle inspanningen die nu genomen worden om waterproblemen te remediëren, zullen grotere inspanningen in de toekomst onnodig maken. Reden genoeg om je aan te sluiten en de kracht van de jeugd in te zetten voor water!

www.pmje-wypw.org
Het Scheldebekken Europa wilt zich inzetten om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit is de kernboodschap van de Europese Kaderrichtlijn Water. Maar hoe begin je daaraan wanneer je weet dat rivieren door verschillende landen stromen? Wat wil zeggen dat als je echt de kwaliteit wilt verbeteren landen dus zullen moeten samenwerken. Het zou bijvoorbeeld geen zin hebben dat het ene land zich uit de naad werkt om de waterkwaliteit te verbeteren terwijl het andere land op dezelfde rivier zeer vervuilende activiteiten toelaat. Daarom werden er dus Internationale Stroomgebieddistricten opgericht, en één ervan is het Internationaal Stroomgebieddistrict van de Schelde, waarin wij wonen.

Daarbij werd ook een Internationale Scheldecommissie opgericht die instaat voor de samenwerking tussen de verschillende staten en gewesten om zo een duurzaam en integraal waterbeheer te bereiken. Het Schelde Jongerenparlement werd dan ook opgericht in samenwerking met deze commissie. Een district kan dus bestaan uit een aantal landen die samenwerken om de kwaliteit van een gemeenschappelijke rivier te verbeteren.

De Schelde stroomt door drie landen. Van de bron in Frankrijk kronkelt ze door België naar de monding in Nederland. Andere rivieren uit onze streken monden uit in de Schelde of stromen rechtstreeks naar de zee. Samen vormen al deze waterlopen en de bijhorende kustwateren het Internationale Stroomgebieddistrict van de Schelde. Het Scheldedistrict heeft een oppervlakte van 36.416 km² en behoort daarmee tot de kleinere stroomgebieddistricten binnen Europa. Het is tevens één van de dichtst bevolkte en meest geïndustrialiseerde stroomgebieddistricten binnen Europa.
Onze partners Het SJP is een project van:
 • GoodPlanet Belgium
  GoodPlanet Belgium is een organisatie die jongeren en volwassenen duurzaam leert leven. Sinds 1997 ontwikkelt en begeleidt ze projecten, vormingen en lespakketten rond water, energie, mobiliteit, duurzame consumptie, natuur, ... GoodPlanet Belgium stimuleert en ondersteunt participatie aan het beleid en doet aan ontwikkelingssamenwerking. De ruim 40 medewerkers uit alle hoeken van het land staan garant voor een jarenlange knowhow op vlak van leefmilieu en duurzame ontwikkeling. Haar activiteiten in binnen- en buitenland krijgen de steun van zowel overheden en bedrijven als onafhankelijke fondsen. Jaarlijks bereikt GoodPlanet Belgium 2.000 scholen, 100.000 kinderen en jongeren en 10.000 volwassenen. Ook moeilijk bereikbare doelgroepen worden aangesproken door het ruime aanbod.
  www.goodplanet.be
Met de steun van:
 • AEAP - Agence de l'Eau Artois-Picardie
  Het wateragentschap l'Agence de l'Eau Artois-Picardie ondersteunt het Schelde Jongerenparlement en zijn acties. Het coördineert verder o.a. het "Parlement des Jeunes pour l'Eau du bassin Artois-Picardie" in samenwerking met het Franse Ministerie voor Onderwijs.

  Dit project kadert in het nieuwe beleid van het agentschap naar jongeren toe. Dit beleid bevat 3 pijlers, die toelaten om alle belanghebbenden te associëren met onderwijs, opleiding en het persoonlijk engagement van de toekomstige politieke en economische leiders:
  - Educatie over water en aquatische milieus
  - Instanties die jongerenbelangen vertegenwoordigen
  - De link met waterbeheer
  www.eau-artois-picardie.fr
 • ISC - Internationale Scheldecommissie
  De Internationale Scheldecommissie staat in voor de samenwerking tussen de verschillende staten en gewesten binnen het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde om zo een duurzaam en integraal waterbeheer te bereiken. Het Schelde Jongerenparlement werd opgericht in samenwerking met deze commissie. De Internationale Scheldecommissie verleent haar morele en inhoudelijke steun aan dit initiatief.
  www.isc-cie.com
Contact & links Contact Julie Van Overmeiren
+32 (0)477 43 00 48
j [dot] vanovermeiren [at] goodplanet [dot] be

Isabelle Magils

+32 (0)2 893 08 22
i [dot] magils [at] goodplanet [dot] beLinks
Actualiteit
Het parlement 'Vele kleine stromen vormen samen een grote rivier.'

Het Schelde Jongerenparlement (SJP) brengt jongeren vanaf 16 jaar samen die wonen of studeren in het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Ze gaan aan de slag rond het thema water en waterbeheer. In dit kader van internationale samenwerking, educatie en burgerschap krijgen de jongeren de kans om hun visie op waterbeleid voor te stellen en acties te ondersteunen die jongeren in hun regio sensibiliseren.

Wat is het SJP?
 • Een internationaal project voor en door jongeren!
 • Een proces dat jongeren van 16-23 jaar mobiliseert rond het thema water
 • Een plenaire zitting waar de deelnemers in dialoog gaan met beleidsmakers
 • Trefdagen die de afgevaardigden samenbrengen in een stad aan de Schelde
 • Een lokale actiedag georganiseerd door de jongeren zelf
 • Scheldt'Outing: een week lang op ontdekking in een ander stroomgebied
 • Observator van de Internationale Schelde Commissie.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan (jongeren)trefdagen over water op Europees en mondiaal niveau.
 • Concrete acties voor iedereen:
  • Schelde à la Carte: een grootschalige enquête over de waterkwaliteit in het Stroomgebied
  • Scheld'Art: het stroomgebied van de Schelde als inspiratiebron voor jonge artiesten.
Maar ook…
Multiculturaliteit en meertaligheid, netwerken over de grenzen heen, mooie momenten en onvergetelijke ervaringen!